Värdegrund

Verdandi utgår från att alla behöver behövas

* Alla människor behövs i kampen för ett rättvist och solidariskt samhälle.
* Alla behövs i samhället.
* Alla har erfarenheter, kunskaper och resurser som kan frigöras och tas tillvara.
* Alla behöver behövas.

 

Det är ett känt mänskligt behov att på något sätt vara till nytta och glädje för andra. Att inte behövas, det är att känna sig onödig och utan värde. Att känna sig sakna värde, vara värdelös, kan skapa känslor av an­svarslöshet i förhållande till sig Själv, andra och till samhället.

Ett annat viktigt mänskligt behov är att känna gemenskap med andra människor – att känna att man har något gemensamt med andra – värderingar, upplevelser, känslor, arbete etc. Eller om vi uttrycker det negativt – att sakna gemenskap med andra är att stå isolerad och utanför, att känna sig vara avvikande och annorlunda.

En positiv människosyn

I Verdandis människosyn ingår tron på att människan har resurser både att ta ansvar för sitt liv och att förändra sina livsbetingelser. Människan har också resurser och personliga förutsättningar att ta aktiv del i en förändring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans med andra människor.

Tron på de mänskliga resurserna, och tron på att människorna med sina resurser kan skapa en god tillvaro, samt övertygelsen om att hon därmed samtidigt förstärker sina goda egenskaper och sin vilja till (gemensamt) ansvarstagande för andra, är grunden för Verdandis människosyn.

Människan är en social varelse, dvs. hon blir något, får sin identitet tillsammans med andra och i gemen­skap med andra. Gemensamma aktiviteter, som bygger på solidariskt ansvarstagande för varandra, bryter ensamhet och isolering och ger mening åt vardagen.

Enligt Verdandis människosyn är varje människa unik, men vars och ens resurser måste ges möjlighet att utvecklas och frigöras i samspel med andra.

Den totala samhällsmiljön

Verdandis samhällsuppfattning bygger på den grundsynen att människor på ett avgörande sätt formas av sin miljö. Vi menar då miljön i vid bemärkelse, dvs. vår totala livssituation.

Människan kan även på olika sätt påverka sin miljö. Genom att arbeta för förbättringar och förändringar tillsammans med andra människor, kan vi påverka miljön och våra livsbetingelser, både kortsiktigt och långsiktigt. För att bli starka i denna förändringskamp måste vi gå samman med andra människor som har samma eller likartade grundvärderingar.

Våra grundläggande behov

Alla människor har samma grundläggande behov. Dvs. behov av inkomster för sin försörjning, bostad, arbete eller annan meningsfull sysselsättning (t ex utbildning), och gemenskap med andra människor.

I människors grundläggande behov ingår också rätten till trygghet, utveckling, deltagande i samhällsbyg­gandet, samt möjlighet till eget skapande och utvecklande kulturupplevelser. Det är också viktigt att vi får möjlighet att bli sedda, få bekräftelse att vi duger och är accepterade som den vi är. Vi måste få känna oss älskade, även om en viss del av vårt handlande och beteende inte kan förstås eller automatiskt gillas av andra. Våra möjligheter till ett bra liv hänger samman med hur vi kan tillgo­dose dessa grundläggande behov.

 

Läs också om Verdandis Lokala Sociala Arbete!