Nya arbetstillfällen för långtidsarbetslösa

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en mycket hög arbetstakt, enorma krav på både erfarenhet, kompetens och kunskap och en oerhört snabb utveckling och ständig förändring. Många får inte ens chansen att komma in på arbetsmarknaden och många slås ut, trots att de både kan och vill arbeta!

Ny chans till arbete inom Verdandis verksamheter

Verdandi driver det arbetsintegrerande sociala företaget Trappstegen. Här erbjuds långtidsarbetslösa att bygga upp kooperativliknande affärsverksamheter där var och en kan arbeta 100 % utifrån sin förmåga.

Idag har Verdandi två Second Hand-butiker och verksamheter inom hantverk och textil.

trappstegen
Medarbetare i Verdandis projekt.

 

streck600

Social kontaktverksamhet

Social kontaktverksamhet kallar vi den lokala verksamhet som Verdandi bedriver i många bostadsområden över hela landet. I själva verket handlar det om att bygga nya sociala nätverk mellan oss som bor i ett område och därigenom öka inflytandet över vår egen livssituation.

I Stockholms län finns vi i kommunerna Botkyrka, Huddinge, Stockholm, Sundbyberg och Järfälla. Under ”Kontakt” hittar du adresser och telefonnummer till våra lokala verksamheter.

Utan rötter och sociala band

I den förändringsprocess som samhället genomgått har människor utsatts för stora påfrestningar. Många har av arbetsmarknadsmässiga skäl tvingats flytta till nya orter utan rötter och sociala band. En växande skara får finna sig i att bli arbetslösa eller att överhuvudtaget aldrig komma in på arbetsmarknaden. Flyk­tingar och nya svenskar som ofta bär på svåra upplevelser från den värld de flytt isoleras utan att efterfrå­gas i det nya samhället där de sökt sin tillflykt.

Bryta isolering och skapa framtidstro

I bostadsområden som präglas av ensamhet, isolering och utanförskap frodas främlingsrädsla, myter och fördomar. Mot den bakgrunden har Verdandi de senaste 30 åren genom uppsökande verksamhet samlat människor med olika erfarenheter och olika bakgrund i en åldersblandad verksamhet. Syftet är att skapa handlingskraft och framtidstro i ett lokalt förändringsarbete av det egna bostadsområdet och därmed också den egna livssituationen.

gemenskap500

Verksamheten bygger på deltagarnas egna behov

… därför ser den olika ut från en ort till en annan. Här är några exempel:

* Kamratstöd i Verdandi innebär att vi alla har ett gemensamt intresse av att lösa både personliga och kollektiva problem som vi upplever som svåra. Vi kan stödja varandra och utveckla oss Själva och därige­nom bl. a minska behovet av flykt in i missbruk.

* Ensamföräldrar, arbetslösa m fl. organiserar sina egna verksamhetsgrupper. som för många blir till ett bättre stöd än det institutioner och myndigheter kan erbjuda.

* Invandrade och flyktingars kunskaper och erfarenheter efterfrågas i olika verksamheter, vilket leder till att våra kontaktytor, medvetenhet, språk- och samhällskunskaper ökar.

* Barn och ungdomar får nya vuxenkontakter i den åldersblandade verksamheten som utgör ett viktigt stöd i deras uppväxt. Flera verksamheter har också läxläsningshjälp med tillgång till datorer och pedago­giska program.

* Ensamstående bryter sin isolering genom att allas erfarenheter behövs i det dagliga Verdandiarbetet. Verdandis verksamhetslokaler är öppna för alla och fungerar som ett öppet vardagsrum mitt i bostadsom­rådet fyllt med aktiviteter och deltagare i alla åldrar.

* Alternativ helg och gemenskapsresor är viktiga verktyg i Verdandi för att grannar ska lära känna varan­dra och öka förståelsen för varandras upplevelser och problem. Varje år deltar hundratals nya deltagare i dessa aktiviteter.

* Konsumentpolitiskt arbete ökar medvetenheten om vilka rättigheter du har som konsument men också hur du ska kunna klara dig på en allt magrare hushållsekonomi. Om du har behov av att sanera dina skul­der så kan du på vissa orter få stöd i Verdandi med att bearbeta din ekonomi och hitta en väg ut ur skuld­fällan.

* Studieverksamheten är omfattande i Verdandi och bedrivs i studiecirklar, samtal, temamöten, semina­rier och kurser.

 

Här hittar du adresser och telefonnummer till våra lokala verksamheter!

Läs också om Verdandis värdegrund.